تصحیح جستجو

آنتن دیش وایمکس نیر 23dBi
آنتن دیش وایمکس نیر 23dBi
350,000تومان

Dish Antenna WimaxNear Dual Polar High Performance 23dBi آنتن ها را از یک فلز هادی و سبک ما.....

آنتن دیش وایمکس نیر 26dBi
آنتن دیش وایمکس نیر 26dBi
630,000تومان

Dish Antenna WimaxNear Dual Polar High Performance 26dBi آنتن یک قطعه مخابراتی است که کار آن تبد.....

آنتن دیش وایمکس نیر 27dBi SP62-27D
آنتن دیش وایمکس نیر 27dBi SP62-27D
550,000تومان

Dish Antenna WimaxNear Dual Polar 27dBi SP62-27D آنتن ها را از یک فلز هادی و سبک مانند آلوم.....

آنتن دیش وایمکس نیر 28dBi SP62-28D
آنتن دیش وایمکس نیر 28dBi SP62-28D
600,000تومان

Dish Antenna WimaxNear Dual Polar 28dBi SP62-28D آنتن یک قطعه مخابراتی است که کار آن تبدیل سیگنا.....

آنتن دیش وایمکس نیر 29dBi
آنتن دیش وایمکس نیر 29dBi
900,000تومان

Dish Antenna WimaxNear Dual Polar High Performance 29dBi آنتن ها را از یک فلز هادی و سبک ما.....

آنتن دیش وایمکس نیر 30dBi SP62-30
آنتن دیش وایمکس نیر 30dBi SP62-30
610,000تومان

Dish Antenna WimaxNear Single Polar 30dBi SP62-30 آنتن ها را از یک فلز هادی و سبک مانند آلو.....

آنتن دیش وایمکس نیر 32dBi SP62-32
آنتن دیش وایمکس نیر 32dBi SP62-32
880,000تومان

  Dish Antenna WimaxNear Single Polar 32dBi SP62-32  آنتن یک قطعه مخابراتی است که کا.....