HPA | اچ پی آسیا

HPA | اچ پی آسیا

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 100
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 100
663,000تومان

Stand Rack 22Unit Depth100 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا جهت قرارگیری در مرکز شبک.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 60
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 60
509,000تومان

Stand Rack 22Unit Depth60 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبکه.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80
رک ایستاده اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80
592,000تومان

Stand Rack 22Unit Depth80 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبکه.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 100
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 100
889,900تومان

Stand Rack 32Unit Depth100 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبک.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60
680,000تومان

Stand Rack 32Unit Depth60 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا جهت قرارگیری در مرکز شبکه.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 80
رک ایستاده اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 80
796,000تومان

Stand Rack 32Unit Depth80 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبکه.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 100
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 100
785,000تومان

Stand Rack 42Unit Depth100 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبک.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 60
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 60
799,000تومان

Stand Rack 42Unit Depth60 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبکه.....

رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 80
رک ایستاده اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 80
855,000تومان

Stand Rack 42Unit Depth80 HPAsia رک ‌های ایستاده استاندارد معمولا حهت قرارگیری در مرکز شبکه.....

رک دیواری اچ پی آسیا 12 یونیت عمق 60
رک دیواری اچ پی آسیا 12 یونیت عمق 60
270,000تومان

Wall Rack HPAsia 12Unit Depth60 رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (p.....

رک دیواری اچ پی آسیا 4 یونیت عمق 45
رک دیواری اچ پی آسیا 4 یونیت عمق 45
119,000تومان

Wall Rack HPAsia 4Unit Depth45 رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (pa.....

رک دیواری اچ پی آسیا 4 یونیت عمق 45
رک دیواری اچ پی آسیا 4 یونیت عمق 45
112,000تومان

Wall Rack HPAsia 4Unit Depth45 رک (Rack) محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه مانند پچ پنل (pa.....