دکل مخابراتی

دکل مخابراتی

تصحیح جستجو

دکل خودایستا سه پایه
دکل خودایستا سه پایه
0تومان

دکل های خود ایستا: دکل های خود ایستا اصطلاحاْ به دکل هایی گفته می‌شود که دارای ٣ یا ٤ پایه بوده و.....

دکل خودایستا چهار پایه
دکل منوپل
دکل منوپل
0تومان

دکل منوپل:    دکل‌های تک‌پایه یا مونوپل: این دکل‌ها با مقاطع چند وجهی ساخته می‌شود. ا.....

دکل مهاری سه وجهی با قاعده 35 سانتیمتر
دکل مهاری سه وجهی با قاعده 35 سانتیمتر
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد&nbs.....

دکل مهاری سه وجهی با قاعده 45 سانتی متر
دکل مهاری سه وجهی با قاعده 45 سانتی متر
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد . .....

دکل مهاری سه وجهی با قاعده 65 سانتی متر
دکل مهاری سه وجهی با قاعده 65 سانتی متر
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد&nbs.....

دکل مهاری سه وجهی با قاعده 80 سانتی متر
دکل مهاری سه وجهی با قاعده 80 سانتی متر
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد . .....

دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 35 سانتی متر
دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 35 سانتی متر
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد&nbs.....

دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 45 سانتی متر
دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 45 سانتی متر
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد . .....

دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 65 سانتی متری
دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 65 سانتی متری
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد&nbs.....

دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 80 سانتی متری
دکل مهاری چهار وجهی با قاعده 80 سانتی متری
0تومان

دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه گاه دیگری مهار گردد . .....

چراغ دکل
چراغ دکل
0تومان

چراغ دکل جهت مشخص شدن ارتفاع و محل دکل در شب می‌باشد تا هواپيماها و بالگردها .....