دکل خود ایستا

دکل خود ایستا

دکل خودایستا سه پایه
دکل خودایستا سه پایه
0تومان

دکل های خود ایستا: دکل های خود ایستا اصطلاحاْ به دکل هایی گفته می‌شود که دارای ٣ یا ٤ پایه بوده و.....

دکل خودایستا چهار پایه